Portfolio

AED les testverslag

De AED-les is ontwikkeld. De conclusies uit de prototypes zijn erin verwerkt. Nu moet de les nog getest worden. Dit is gedaan en hieruit zijn een aantal verbeterpunten gekomen. Door de gelimiteerde tijd kunnen deze verbeterpunten niet meer in het product verwerkt worden. Ze dienen dus als advies naar BlueTea om deze punten eventueel alsnog toe te passen.

View more
HoloLens BuildingBlock documentatie

Er is een heleboel gemaakt voor het AED project en een aantal van deze dingen zijn in de HoloLens buildingblock gestopt, omdat deze onderdelen voor andere projecten ook handig kunnen zijn.

View more
AED les in Virtual Studio

Nu dat er bepaald is welke interacties uniek voor de HoloLens zijn, hoe deze interacties werken en of ze duidelijk zijn, kan een les worden opgesteld.

In deze les leert de speler welke stappen ondernomen moeten worden om een persoon die zojuist een hartaanval heeft gehad te reanimeren. De stappen voor dit process zijn overgenomen van de bestaande AED les van Safy*.

View more
Level Design Document

Al het voorwerk is nu gedaan. Er is onderzoek gedaan naar welke interacties er bestaan voor AR en VR, hoe deze interacties kunnen worden toegepast op de HoloLens en er is een connectie gemaakt met BTVS. Nu kunnen eindelijk de lessen ontworpen woren. Er is gekeken naar de AED lessen die er al zijn. Op het moment zijn het er twee. Een training les en een examen les. Qua inhoud zijn beide lessen hetzelfde. Op basis van deze lessen is een les voor de HoloLens ontworpen en beschreven in het level design document.

View more
Testverslag - Prototypes

Nadat de tests zijn uitgevoerd is er een verslag over geschreven. In dit verslag is beschreven wat de resultaten zijn en worden er conclusies getrokken uit deze resultaten. Er wordt bepaald welke interacties er wel en niet meegenomen worden naar de volgende stap en wat er ongeveer gaat gebeuren in de volgende stap.

View more
BTVS Login

Na de prototypes en de tests kon er eindelijk aan het eindproduct begonnen worden. Er is een nieuw project aangemaakt. Op basis van het HoloLens experiment project, UX voor AR onderzoek, de prototypes en de tests is een login sequentie ontworpen en ontwikkeld voor BTVS en de HoloLens. De standaard UI die gebruikt wordt in applicaties van BlueTea voor het inloggen bij BTVS is niet gebruikt in dit project. Er is een nieuwe UI ontworpen gebaseerd op de resultaten tot nu toe. De UI zou beter geschikt moeten zijn voor het gebruik met de HoloLens.

View more
Testplan - Prototypes

Om voor te bereiden op de tests is een testplan gemaakt. In dit document wordt beschreven waarom er wordt getest, hoe deze tests worden uitgevoerd, hoe de resultaten worden gedocumenteerd en wat er met de resultaten gedaan gaat worden. Dit document moet ervoor zorgen dat de tests gestructureerd verlopen en dat er de informatie uitgehaald kan worden die nodig is. Zonder concreet plan kan niet goed getest worden.

View more
Prototype 5

Doel
Het doel van dit prototype was het testen van de effectiviteit en de mogelijkheden van HybridAR. Hierbij is één vorm van HybridAR getest, namelijk het delen van objecten over meerdere apparaten.

View more
Prototype 4

Doel
Het doel van dit prototype was het testen van de mogelijkheden van spatial sound. Er zijn verschillende 'soorten' spatial sound gedefinieerd en toegepast om te testen of de gebruiker accuraat kan horen waar het geluid zich bevindt in de wereld.

View more
Prototype 3

Doel
Dit prototype is ontwikkeld om te testen of het selecteren van objecten met een laserpointer goed werkt en of het beter werkt dan het selecteren met de 'gaze'. Ook worden in dit prototype de mogelijkheden van de intersecting lens getest.

View more
Prototype 2

Doel
Dit prototype is ontwikkeld om te testen of een cilindrische UI om de speler heen makkelijker is om te lezen. Aan de hand van dit prototype is bepaald of en hoe de UI kan worden toegepast in de AED lessen in Virtual Studio van BlueTea.

View more
Prototype 1

Doel
Dit prototype is ontwikkeld om de mogelijkheden van AR markers te testen. Aan de hand van dit prototype is bepaald of en hoe de interacties kunnen worden toegepast in de AED lessen in Virtual Studio van BlueTea.

View more
UX voor AR onderzoek

Om te bepalen hoe de HoloLens optimaal gebruikt kan worden, is onderzoek gedaan naar user experience en user interaction in AR. Gedurende een week heb ik naar verschillende scripties en artiekelen gekeken.

View more
Stakeholders analyse

Om te bepalen wat er gemaakt moet worden en voor wie, is er een stakeholder analyse gedaan. Hieronder staan de verschillende stakeholders beschreven en wat zij verwachten van het project.

View more
Gitlab versiebeheer

Bij het realiseren van de verschillende deelproducten is gebruik gemaakt van de interne Gitlab. Er zijn vanuit het bedrijf niet per sé eisen gesteld over hoe de git omgeving eruit moest komen te zien. Daarom is de volgende git flow aangehouden:

View more
Jira projectmanagement

Binnen BlueTea wordt er gebruik gemaakt van Jira voor projectmanagement. In Jira worden tasks aangemaakt en sprints ingericht. Daarnaast worden de uren gelogd op de tasks in Jira.

View more
Projectplan

In dit document wordt in 3 onderdelen beschreven hoe het project uitgevoerd zal worden.

View more
HoloLens experiment project

De eerste twee weken heb ik het bestaande AED project geanalyseerd, uitgezocht hoe development voor de HoloLens werkt en heb ik geprobeerd een simpele applicatie te maken die de inlog procedure van Virtual Studio doorloopt. Dit is allemaal uitgebreid beschreven in een blogpost.

View more