Rubrics

Analyse
Het analyseren van processen, producten en informatiestromen in hun onderlinge samenhang en de context van de omgeving.

Gedurende de analyse fase zijn er verschillende documenten opgesteld om het probleem in kaart te brengen en om eventuele oplossingen te formuleren. Er is bieb onderzoek gedaan naar de mogelijke interacties niet alleen met de HoloLens, maar ook met AR en VR in het algemeen. Vervolgens zijn er een aantal prototypes gemaakt om de conclusies uit dit onderzoek toe te passen en in de praktijk te testen.
Advies
Het adviseren over de herinrichting van processen en/of informatiestromen en voor een nieuw te ontwikkelen of aan te schaffen ict-systeem op basis van een
analyse en in overleg met stakeholders.


Bij elk ICT afstudeerproject hoort advies. Advies kan zich voordoen in meerdere vormen. Zo is het projectplan al een vorm van advies. Er wordt in voorgesteld hoe het project aangepakt kan worden. Daarnaast zijn er herbruikbare assets gemaakt (code, prefabs, scenes) die een toekomstige werknemer van het bedrijf een antwoord voorleggen op een interactieprobleem/-mogelijkheid van de HoloLens. Zo is er bijvoorbeeld een oplossing ontworpen om de prefabs van de MRToolkit plugin in meerdere scenes te gebruiken zonder dat er problemen gaan ontstaan.

Ook is er advies gedaan in de vorm van structuur. De manier waarop de gemaakte scripts/prefabs/assets met elkaar samenhangen is anders dan de andere code die momenteel in het bedrijf gebruikt wordt. De zogenoemde 'BuildingBlocks' kunnen redelijk ingewikkeld zijn en zonder documentatie is het vrijwel onmogelijk om de code optimaal te gebruiken. Daarom is de code voor dit project anders opgezet en met documentatie zodat het makkelijker is voor anderen om de code te begrijpen en gebruiken.
Ontwerp
Het ontwerpen van een ict-systeem op basis van specificaties en binnen vooraf gestelde kaders.

Naast het theoretische onderzoek moet er ook een product ontwikkeld worden. Echter voor dat dit product ontwikkeld kan worden, moet er goed nagedacht worden over het ontwerp. Onderwerpen als (hardware)limitaties, systeemontwerp of UI en UX design komen aan bod.

Nadat er ontdekkend onderzoek is gedaan naar de verschillende interactiemogelijkheden die al voor AR worden gebruikt, zijn een aantal prototypes ontworpen die interpretaties van de interacties testen.

Vervolgens kon het eindproduct ontworpen worden op basis van de resultaten van de prototypes. Hierbij zijn verschillende stappen doornomen om zeker te zijn dat alle informatie wordt benut.
Realisatie
Het realiseren van een ict-systeem op basis van een ontwerp en binnen gestelde kaders.

Nadat er nagedacht is over het ontwerp van een product en alles wat daarbij komt kijken moet het product ook daadwerkelijk gemaakt worden. Ook hierbij is het belangrijk dat er methodisch gehandeld wordt. Bijvoorbeeld met het gebruik van versiebeheer, afspraken over kwaliteit en testen.

Tijdens het ontwikkelen van de prototypes en de lessen werd gewerkt in sprints. Een lijst van tasks werd opgesteld die in een bepaalde tijd afgewerkt moest worden. Dit zorgde ervoor dat er een goed tempo in de realisatie zat, met nog genoeg ruimte voor het verbeteren van bepaalde onderdelen.
Beheer
Het beheersbaar laten verlopen van alle activiteiten gericht op het proces van ontwikkeling, ingebruikname en gebruik van ict-systemen.

Om het project beheersbaar te laten verlopen moet er nagedacht worden over de methodische aanpak, welke tooling gaat er gebruikt, wat is er nodig bij ingebruikname, etc.

Zo is in het projectplan beschreven hoe dit aangepakt gaat worden. Er is beschreven welke tools er beschikbaar zijn en welke methodes er gebruikt gaan worden.
Oordeelsvorming
In alle fasen van je afstuderen is een onderzoekende houding van belang. Dit beperkt zich dus niet tot alleen de onderzoeksvragen, maar ook als op andere momenten tijdens je afstuderen onderzoek van belang is. Denk hierbij aan verantwoording van keuzes en een methodische aanpak. Een voorbeeld hiervan kan de opzet van je usability test zijn. Wie heb je uitgenodigd, en waarom, hoe heb je het opgezet, hoe instrueer je de testers, etc.

Er is gedurende het hele project onderzoek uitgevoerd. Zo zijn er allereerst in het projectplan onderzoeksvragen opgesteld die helpen de probleemstelling op te lossen. Daarna zijn deze vragen een voor een beantwoord (niet per se in de volgorde zoals ze in het document staan) door verschillende onderzoeksmethoden toe te passen.
Communicatie
Communicatie is belangrijk bij het uitvoeren van een project. Zonder communicatie kan een klein foutje zo uitgroeien tot een reeks van verkeerde beslissingen.

Er is bijna elke dag een stand-up gedaan met de andere werknemers in het bedrijf.
Ook is het belangrijk dat het proces duidelijk gecommuniceerd wordt richting de assessoren. Dit portfolio dient hiervoor. Door op een overzichtelijke manier alle werkzaamheden op te sommen met een korte beschrijving en met de benodigde argumentatie kunnen de assessoren zien dat het project onderzoekend en methodisch is verlopen.
Leervermogen
Bij leervermogen gaat het erover hoe jij jezelf ontwikkelt. Heb je nieuwe zaken opgepakt tijdens je afstuderen, en wat heb je hiervan geleerd.

Natuurlijk is een stage nog altijd een leerproces. Het is daarom belangrijk dat er ook nieuwe dingen geleerd worden. Voor dit project was dat zeker van toepassing. Zo had ik nog nooit iets met de HoloLens (of AR in het algemeen) gedaan. Er is veel gekeken naar de mogelijke interacties die AR anders maken dan VR of traditionele 2D interactiewerelden.